Polityka prywatności

Klauzula informacyjna.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest

VIS PACEM  sp. z o.o. z  siedzibą w Sosnowcu 41-205. Bema 3/1A

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000566327, kapitał zakładowy Spółki: 5000zł, NIP: 6443511760.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się przez adres email: antonimaluje@gmail.com

Cele przetwarzania

– zawarcie i wykonanie umowy kupna sprzedaży – do czasu wykonania umowy

– zawarcie umowy, oraz wykonanie usługi zgodnie z umową – do czasu zakończenia umowy

– marketingu bezpośredniego – do czasu wyrażenia sprzeciwu

– dla celów finansowo księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa

– dla obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – przez okres wygaśnięcia roszczeń na gruncie K.C.

– dla prowadzenia procesów reklamacji – przez okres określony w przepisach K.C.

Podstawa prawna przetwarzania

– interes prawny Administratora w udokumentowaniu prawidłowego wykonania usługi.

Udostępnianie danych osobowych

– dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody podmiotu danych osobowych za wyjątkiem pracowników spółki w celach niezbędnych dla realizacji celu umowy.

Prawa podmiotu danych osobowych

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do przeniesienia danych do innej bazy, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać poprzez wiadomość e-mail na adres antonimaluje@gmail.com. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, brak wyrażenia zgody uniemożliwia jej wykonanie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!